english version                 Home  Druckversion  Sitemap  Impressum 

D`SCHWEMM- MOUNA

 

Hermine Kimbacher geb Springer

Da Stoabauer und da Kulla, zwej Schwemm-Mouna hans gwen,
Ban Schwemmhäusl hans gsessn, oder in der Sunn glegn.
Duradeiani Säckl und d`Hülzschuah am Fuaß,
An Überrock  uma, bei der Kühln braucht ma´n guat.
Am Kopf a woams Tüachl, draf no an grean Huat,
Im Mäul ulweil d`Pfeifn, dös gibt an guatn Muat.

„Hulz owalossn!“, hat d`Hegarin gschrian,
Da hams glei gach angfangt si a wengal zan rührn.
D´Schlochtn afmocha hans schlejni virigrennt,
S´Griesbal tragn´s natürli a in die Händ.
Gebn in Hulz a wenig an Schupfa, daß´s wieda weita mog,
Bis hin za da Riesn, des is hult a Plag.
Aft spritzt owa s´Wassa, sou schnöll geht´s dahin,
S´Einifolln kam oan do wuhl nit in Sinn.

„Hulz einstülln! Int houms schou gnua!“
Do mochan dej zwej Mouna d´Schlochtn nochara holbn Stund zua.
Sou bleibt ea no a Zeit a wenig zan Sinniern
Und mit die Leit durt und da zan Dischkriern.
Vazült houms a gean va vagoungani Tog.
I houn ea ouft zuagloust, weil i dej oldn Gschichtn recht mog.

Und waos ma vazült houm, des sog i enk glei,
Da Kulla va san Vodan, da Stoabaur va sein Wei.
„Den letztn Bärn hot mei Voda daschossn, drent in der Hirschbergn,
Oba streiti gmocht houms eams dej groissn Herrn.“
Sou habt si da Kulla üba längst vagoungni Tog.
Is a zan habn, wonn i enk´s sog.

„D´Nani war ma ullweil liaba gwejn wia d´Mari“, hot da Stoabaur ouft gmoat.
„Mej, hobt´s denn aft d´Mari g´heirat?“houn i´n glei gfroat.
„Nujo, hot e netta um ana Kuah und drei Hea mehr g´hot, hat si nocha ergejbn,
Owa d`Nani war ma ullweil hult dou nou di liabari g´wejn.“

S´Fruahjohr geht ummi, d´Schwemm is glei gor,
Aft wird ´s Hüttal zuag´spirrt fast für a gounz Johr.
Wann oba da Winta hinauszua geht
Sitzn dej zwej Mouna va Fruah bis gor spät
Wieder ban Hüttal und blinzln in d´Sunn,
D´Pfeifn in Mäul, dös wird ea net z´dumm.

 

Unbenanntes Dokument
counter by artmedic webdesigncounter by artmedic webdesigncounter by artmedic webdesigncounter by artmedic webdesigncounter by artmedic webdesign
CMS von artmedic webdesign